administrator rejestru

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. gwarantuje poufność danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem niniejszej witryny zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującego prawa krajowego.

Dane przekazane przez Użytkownika będą ujęte w rejestrze czynności przetwarzania. Administratorem wspomnianego rejestru jest Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Puszkarska 7K, 30-644 Kraków, Polska.

zbieranie danych

Dane osobowe będą zbierane poprzez odpowiednie formularze, które będą zawierały wyłącznie pola niezbędne do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika. Są to następujące dane:

Formularze dla obecnych i potencjalnych klientów:
— Nazwa użytkownika
— Nazwa spółki
— Nazwa użytkownika i hasło (o ile ma zastosowanie)
— Adres e-mail
— Województwo
— Nr telefonu do kontaktu
— Wszelkie inne informacje przekazane nam przez Użytkownika

Formularze dla kandydatów:
— Imię i nazwisko kandydata
— Data urodzenia
— Obywatelstwo
— Gmina i województwo zamieszkania
— Numery telefonu do kontaktu
— Adres e-mail
— Wykształcenie i doświadczenie
— Wszelkie inne informacje z CV kandydatów lub innych dokumentów bądź inne przekazane nam przez nich informacje

Ponadto należy mieć świadomość, że zgoda na wiadomości o charakterze promocyjnym może zostać wycofana w dowolnym czasie, w prosty i darmowy sposób.

Częściowe lub całkowite wypełnienie formularzy znajdujących się na niniejszej stronie internetowej jest całkowicie dobrowolne, jednoznaczne i możliwe do zweryfikowania. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującym prawem krajowym. Podjęte zostaną niezbędne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia modyfikacji, utraty oraz nieupoważnionego przetwarzania lub dostępu do danych przez osoby trzecie, które mogą wykorzystać je do celów innych niż wskazane przez Użytkownika.

O ewentualnym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych stosowny organ kontrolny zostanie powiadomiony w ciągu 72 godzin. Jeżeli dane, których dotyczyłoby takie naruszenie, to dane wrażliwe lub bardzo ważne, powiadomione zostaną także zainteresowane strony.

cele

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na stałe ręczne lub automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przez Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. lub przez dowolny z jego podmiotów zależnych w celach zarządzania wewnątrzgrupowego do celów wskazanych poniżej.

Formularze dla obecnych i potencjalnych klientów:
— Podawanie wyceny na żądanie
— Prowadzenie zwykłej komunikacji między usługodawcą a klientem
— Zarządzanie konsultacjami przesłanymi do nas za pośrednictwem dowolnych kanałów udostępnionych użytkownikom
— Informowanie użytkowników drogą elektroniczną o specjalnych promocjach i akcjach oraz przekazywanie wiadomości, które mogą ich interesować
— Wypełnianie naszych obowiązków prawnych
— Przeprojektowanie lub modyfikacja przeglądania lub funkcjonalności witryny
— Przeprowadzanie analiz statystycznych
— Określanie i korygowanie naszej strategii sprzedażowej

Formularze dla kandydatów:
— Przetwarzanie wniosków o pracę, by ująć je w obowiązujących w jednostce procedurach wyboru kandydatów w przyszłości
— Zarządzanie konsultacjami przesłanymi do nas za pośrednictwem dowolnych kanałów udostępnionych użytkownikom
— Informowanie użytkowników drogą elektroniczną o specjalnych promocjach i akcjach oraz przekazywanie wiadomości, które mogą ich interesować
— Wypełnianie naszych obowiązków prawnych
— Przeprojektowanie lub modyfikacja przeglądania lub funkcjonalności witryny
— Przeprowadzanie analiz statystycznych

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. może rozsyłać ogłoszenia handlowe dowolnym kanałem komunikacji w sposób w pełni zgodny z obowiązującym obecnie prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 z 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego w przypadku wszelkich ogłoszeń handlowych wysyłanych pocztą elektroniczną lub równorzędnymi kanałami, w chwili zbierania stosownych danych uzyskana zostanie, w sposób należyty, zgoda Użytkownika.

W przypadku chęci odwołania wzmiankowanej zgody na otrzymywanie informacji reklamowych lub promocyjnych drogą elektroniczną, można tego dokonać, powiadamiając Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o., poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Biura Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. office@lidolang.com, z wyraźnym wskazaniem, że UŻYTKOWNIK NIE CHCE OTRZYMYWAĆ OGŁOSZEŃ HANDLOWYCH W WIADOMOŚCIACH E-MAIL.

odbiorcy danych

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. może ujawniać dane osobowe Użytkownika swoim podmiotom zależnym do przetwarzania w celach zarządzania wewnątrzgrupowego oraz świadczenia usług, w których określone elementy są realizowane przez spółki grupy inne niż spółki, z którymi Użytkownik się bezpośrednio kontaktował.

Możemy także ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym osobom trzecim:
— Naszym doradcom zawodowym, takim jak zewnętrzni doradcy prawni i finansowi
— Naszym dostawcom, partnerom biznesowym i wykonawcom, którzy będą używać ich w imieniu Biura Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. do wyżej wymienionych celów
— Naszym dostawcom usług hostingu i utrzymania witryny lub dostawcom usług wyszukiwarki bądź analizy witryny
— Organom państwowym lub urzędnikom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony prawnej naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

przechowywanie danych

Dane przekazane przez Użytkowników będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji stosunku umownego, wniosków lub żądań oraz, w każdym przypadku, tak długo, jak strona zainteresowana nie występuje o ich usunięcie. Będą także przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązujących obowiązków prawnych zgodnie z typologią danych.

Ponadto niektóre informacje muszą być przechowywane, co wynika z przepisów prawa lub jeżeli jest to w sposób uzasadniony niezbędne do przestrzegania wymogów prawnych, rozstrzygania sporów sądowych, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub spełniania warunków.

przekazywanie danych

Zebrane dane mogą zostać przekazane i być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Wzmiankowane dane mogą być wykorzystywane przez personel pracujący dla nas lub dla jednego z naszych dostawców, który nie podlega EOG. W takim przypadku przepisy dotyczące ochrony danych lub inne obowiązujące środki bezpieczeństwa będą zatwierdzone przez Komisję Europejską.

legalność przetwarzania danych

Podstawę prawną do zarządzania relacją z klientem i innymi zainteresowanymi stronami oraz oferowania informacji dotyczących powiązanych czynności, produktów i usług może stanowić podpisanie umowy albo, jeżeli nie istnieje wcześniejszy stosunek umowny, jednoznaczna zgoda zainteresowanej strony.

prawa dostępu

Prawa dostępu, sprostowania, bycia zapomnianym, przenoszenia danych, ich usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania.

We wszystkich przypadkach Użytkownik zachowuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jak również prawo do bycia zapomnianym, które może realizować, wysyłając zawiadomienie do Biura Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o., ul. Puszkarska 7K, 30-644 Kraków, Polska, z dopiskiem: „Ochrona danych”, lub na adres e-mail: office@lidolang.com.

zmiany polityki prywatności

Okazjonalnie możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Na tej stronie Użytkownik znajdzie warunki obowiązujące w danym momencie. Zalecamy odwiedzanie jej przy każdej wizycie na stronie przed wysłaniem nam jakichkolwiek danych, aby być na bieżąco z obowiązująco polityką prywatności.

polityka plików cookie

Zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. niniejszym informuje Użytkowników o tym, jak wykorzystywane są pliki cookie w celu udoskonalenia świadczonej usługi. Jeżeli Użytkownik kontynuuje przeszukiwanie bez zmiany konfiguracji uznamy to za jego zgodę na zainstalowanie plików cookie. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by były one usuwane z dysku twardego systemu, blokowane lub by użytkownik otrzymywał alert o ich zainstalowaniu, co wyjaśniono na końcu tego tekstu.

Ponadto Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang Sp. z o.o. niniejszym informuje Użytkowników, że pliki cookie będą wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymywania otwartej sesji przeglądania. Nigdy nie przechowują danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie akceptowania plików cookie, muszą wyłączyć tę możliwość w ustawieniach swojej przeglądarki.

Poniżej przedstawiono sposoby zarządzania plikami cookie w różnych wyszukiwarkach:
Użytkownik może akceptować i blokować pliki cookie albo usuwać zainstalowane pliki cookie, odpowiednio konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na swoim komputerze:
Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome
Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Firefox
Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Pytania na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie należy kierować na adres office@lidolang.com.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki, które zawierają informacje oraz pozwalają nam zrozumieć, jak nasi użytkownicy przeglądają naszą witrynę, dzięki czemu możemy pracować nad stałym udoskonalaniem procesu przeglądania. Zakończenie działania plików cookie może nastąpić w momencie zamknięcia sesji lub w inny określonym momencie w przyszłości.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i jaki jest tego cel?
Absolutnie niezbędne czyli techniczne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny. Umożliwiają dostęp do sekcji wyposażonych w filtry bezpieczeństwa. Bez tych plików cookie dostępne funkcje lub niektóre z nich nie byłyby dostępne.

Pliki cookie związane z przeglądaniem czyli analityczne pliki cookie: Te pliki cookie gromadzą informacje na temat użycia i śledzenia dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę. Zebrane informacje są wykorzystywane w celu wprowadzania ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników. Głównym celem jest udoskonalenie funkcjonalności witryny.

W zakresie przetwarzania danych uzyskanych z analitycznych plików cookie Grupa Robocza powołana zgodnie z art. 29 (europejski organ doradczy w sprawach ochrony danych) stwierdziła, że mimo iż pliki nie wymagają uzyskania świadomej zgody na wykorzystanie, nie jest prawdopodobne, by stanowiły ryzyko dla prywatności użytkowników, o ile są to własne pliki cookie przetwarzające dane zagregowane wyłącznie do celów statystycznych oraz o ile przekazano informacje na temat ich użycia, a użytkownicy mogą odmówić ich użycia.